Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van SCIOS

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties
Norm
SCIOS
Industrie
Techniek

Wat is SCIOS

De SCIOS-norm is een veiligheidscertificaat welke wordt uitgegeven aan de daartoe geschikt bevonden organisaties door de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS). De stichting is een toezichthoudende en certificerende instantie die belast met de keuring van technische installaties.

De certificatieregeling is onderverdeeld in de volgende deelregelingen:

 • Deelregeling voor inspectie en onderhoud van stookinstallaties
 • Deelregeling voor inspectie van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen
 • Deelregeling voor inspectie van Explosieveilige installaties

Voordat een organisatie een SCIOS-certificaat krijgt toegewezen, zal het een kwaliteitsmanagementsysteem moeten gebruiken op basis van de NEN-EN ISO 9001-norm. Een bijkomende voorwaarde is dat de betrokken inspecteurs de door SCIOS erkende examens met goed gevolg hebben afgelegd voor de relevante scopes. De keuring die leidt tot de uitgifte van het SCIOS-certificaat wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en toont aan dat de onderneming in kwestie en haar medewerkers, beschikken over voldoende deskundigheid.

De systematiek welke SCIOS heeft opgezet, richt zich op het onderhoud, reguliere keuringen en inspectie bij ingebruikname van stookinstallaties. Ook het afmeldsysteem voor keuring en onderhoud wordt door SCIOS beheert.

Alle bevindingen ten aanzien van een keuring worden verwerkt in een verslag. In deze rapportage staat ook vermeld op welke datum de keuring is uitgevoerd, welk bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor de keuring en indien onderhoud nodig is wordt dit nader gespecificeerd. Het noodzakelijke onderhoud vindt binnen twee weken na de signalering plaats en ook deze informatie wordt verwerkt met behulp van het afmeldsysteem.

Een keuring van de stookinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de afstelling voor verbranding
 • het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingsluchtafvoer van verbrandingsgassen

In zeven scopes wordt de exacte technische invulling van de wettelijke voorschriften uitgewerkt voor de verschillende type stookinstallaties. Dit geldt ook voor de metingen en brandstoftoevoerleidingen.

De zeven scopes omvatten de volgende onderdelen:

 • Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
 • Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
 • Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels
 • Scope 4 Verbrandingsmotoren en -turbines
 • Scope 5 Bijzondere industriële installaties
 • Scope 5a Installaties gestookt op vaste brandstoffen
 • Scope 6 Emissiemetingen
 • Scope 7 brandstofleidingen

Scope 7 Brandstofleidingen

Een onderdeel is van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie is de keuring van brandstoftoevoersystemen. Met andere woorden: deze keuring vindt gelijktijdig plaats met de keuring van de stookinstallatie.

Bij een keuring heeft de SCIOS-inspecteur de vrijheid om te bepalen welke elementen hij wenst te keuren. Een inspectie van de situatie ter plekke, in combinatie met de bevindingen uit het laatste keuringsrapport vormen de basis van zijn of haar beslissing. Indien de keuringsresultaten naar wens zijn, zal de SCIOS-inspecteur een verklaring van ‘geen bezwaar’ afgeven voor de brandstoftoevoerleidingen.

Belangrijke aandachtspunten is de aangetroffen staat van de leiding en het functioneren van de afsluiters. De inspecteur beoordeelt ook de eventueel aanwezige regel- en beveiligingsapparatuur. Hierbij wordt gekeken naar de vraag of de installatie voldoet aan de geldende eisen voor veiligheid en milieu. De keuring kan daarnaast ook een lekdichtheidstest bevatten.

De opdracht voor de keuring van de brandstoftoevoerleiding dient door de drijver apart worden gegeven. Deze keuring kan gelijktijdig plaatsvinden als de keuring voor de gehele installatie. Als ondernemer bent u vrij dit aan te geven bij het verstrekken van de opdracht.

In scope 7 staat de keuring voor brandstoftoevoerleidingen apart vermeld en deze omvat drie specifieke onderdelen:

 • Scope 7a (ontwerpdruk ≤ 0,5 bar) voor gebouwgebonden en licht industriële toepassingen

In de meeste gevallen vallen de aardgasleidingen onder deze scope.

 • Scope 7b (ontwerpdruk > 0,5 bar) voor industriële toepassingen.

In sommige gevallen vallen aardgasleidingen onder deze scope. Door afwijkende besluitvormingen kunnen andere inspectiefrequenties van toepassing zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het Bouwbesluit. In het Activiteiten besluit staat de minimale frequentie van de keuring.

 • Scope 7c (olieleidingen)

In deze scope kan het betrekking hebben op gebouwgebonden toestellen, maar ook om industriële toestellen.

Gelijkwaardigheid

Voor alle lidstaten binnen de Europese Unie geldt het principe van de gelijkwaardigheid. Dit komt er kortweg op neer dat een bedrijf uit een EU-lidstaat, in Nederland een keuring uitvoert, maar niet in Nederland is gevestigd, deze eerst de gelijkwaardigheid van het kwaliteitssysteem van het land van herkomst moet aantonen. In Nederland is de Raad voor Accreditatie hiermee belast.

Het managen en monitoren van SCIOS

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor SCOIS?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Waarmee leg ik mijn registraties eenvoudig vast?
 • Hoe zie ik simpel de trends van de inspecties terug?
 • Hoe houd ik grip en overzicht in openstaande taken?
 • Hoe borg ik periodiek onderhoud eenvoudig?
 • Waar vindt ik snel de actuele procedures en werkinstructies?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Waarmee leg ik de kwalificaties van mijn medewerkers vast?
 • Wie helpt mij herinneren aan certificaten die dreigen te verlopen?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio