Skip links

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 uitgelegd

De ISO 9001 norm bevat eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem voor uw organisatie. Deze ISO norm maakt onderdeel uit van een reeks aan ISO normen, die zich vaak richten op een specifiek product. De ISO 9001 norm is echter alleen gericht op een algemeen managementsysteem. De inhoud van de kwaliteitssystemen wordt hierin op hoofdlijn voorgeschreven. De norm schrijft echter niet in detail hoe dit managementsysteem binnen iedere organisatie vorm moet krijgen. Op hoofdlijnen houdt de norm in dat een organisatie in staat moet zijn om te voldoen aan de eisen van de klant, de eisen die de organisatie zelf heeft opgesteld en om de wet- en regelgeving toe te passen.

Als een organisatie ISO 9001 gecertificeerd is, is dit gebaseerd op klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, verbetering, bewijs gebaseerde besluitvorming, relatiemanagement en procesbenadering. Deze woorden lijken nu nog algemeen, maar krijgen bij het opzetten en implementeren van het managementsysteem een concrete vorm. Deze principes komen bij het opzetten van de procedures namelijk weer naar voren. Je kan bijvoorbeeld een procedure vaststellen voor het meten van de klanttevredenheid of het signaleren van verbetermogelijkheden. 

De rode draad van het kwaliteitsmanagementsysteem is de Plan-Do-Check-Act cirkel. Met behulp van deze cirkel wordt er constant gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van je product of dienst. Dit begint met het plannen van activiteiten, de uitvoering, de evaluatie en indien nodig het bijstellen of uitbreiden van deze activiteiten. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een manier om jezelf constant de vraagt te stellen of je nog voldoet aan de eisen van de klant, de eisen die jij intern hebt opgesteld en de toepassing van de wet- en regelgeving. Daarnaast is er sinds kort in de norm opgenomen dat er ook aandacht moet zijn voor de context van de organisatie, denk hierbij aan stakeholders en ontwikkelingen in de branche of maatschappij.

 

ISO 9001 software

De eerste ISO 9001-norm verscheen in 1987. Door de toename van grensoverschrijdende handel ontstond er een behoefte aan een wereldwijd geaccepteerde norm. Door de jaren heen zijn er verschillende herzieningen doorgevoerd. De meest recente versie van de norm is de ISO 9001:2015, een versie waarin enkele wijzingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de versie uit 2008. Organisaties kunnen echter vanaf maart 2017 alleen nog maar gecertificeerd worden met de norm van 2015.

Steeds meer ISO normen krijgen de vorm van de High Level Structure (HLS). Dit betekent dat er een “plug-in model” ontstaat. De basisstructuur van alle ISO normen zijn hetzelfde, waardoor men de uitwerking van de nieuwe norm kan “inpluggen” in de structuur die al aanwezig was binnen de organisatie. Dit is een hele vooruitgang voor organisaties die zich certificeren met meerdere ISO normen. Voor organisaties die overwegen om een ISO norm te implementeren betekent dit dat de keuze om naast een kwaliteitsmanagementsysteem bijvoorbeeld ook een milieumanagementysteem op te bouwen eerder wordt overwogen. Deze basis voor deze beide systemen wordt namelijk maar één keer ontworpen.

Naast de invoering van de High Level Structure richt de nieuwe norm zich op stakeholdersmanagement (belanghebbenden), compliance management (wet- en regelgeving), leiderschap, risicomanagement (omgang met kansen en bedreigingen) en de relatie tussen de operationele processen en de organisatiestrategie.

Wil je meer informatie over de ISO 9001:2015 norm? Of ben je benieuwd wat de transitie naar deze nieuwe norm voor jou betekent? Neem dan contact op met ons.

 

Leave a comment

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen