Informatieplicht energiebesparing, heeft u dit al geregeld?

Marco van Burken

Marco is één van de oprichters van ISO2HANDLE.
Zijn jarenlange ervaring als management consultant heeft bijgedragen aan het platform dat ontwikkeld is om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk en problemen waar bedrijven en consultants mee worstelen om het managementsysteem optimaal te laten functioneren.

Milieuaspecten en -maatregelen

Milieu, we hebben er als organisaties sneller mee te maken dan we denken. Gelukkig maar, want dat betekent dat een bijdrage leveren aan een betere leefwereld in ieders bereik ligt.
Vaak heeft u al snel met voorgeschreven milieumaatregelen te maken door de talrijke wet- en regelgeving die ons land rijk is. Het activiteitenbesluit valt onder deze wet- en regelgeving.
Als organisatie valt u al snel onder dit activiteitenbesluit. Binnen het activiteitenbesluit is er een zorgplicht met betrekking tot milieumaatregelen. Het betreft maatregelen over de volgende deelgebieden:

 • afvalstoffenbeheer
 • bodemverontreiniging
 • doelmatig gebruik energie
 • geluids- en trillingshinder
 • lichthinder en beschermen duisternis
 • luchtverontreiniging, stofhinder en geurhinder
 • risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen
 • verontreiniging grondwater en oppervlaktewater
 • werking afvalwatervoorzieningen en afvalwaterbeheer
 • verkeer van personen en goederen van en naar de organisatie
 • onderhoud van de (facilitaire) organisatie


Milieumanagementsysteem en zorgplicht

Deze deelgebieden worden in het activiteitenbesluit aangeduid als milieuaspecten.
Een zorgplicht voor een organisatie op deze milieuaspecten betekent dat alle negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk moet worden voorkomen en beperkt.

Het implementeren van een milieumanagement conform ISO14001 helpt om deze milieuaspecten goed te beheersen. Een milieumanagementsysteem helpt ‘handen en voeten’ te geven aan de zorgplicht op deze milieuaspecten door middel van vastleggen van afspraken en  het maken van formulieren om registraties vast te leggen. Ook als u geen milieumanagementsysteem hebt geïmplementeerd blijft deze zorgplicht van toepassing op uw organisatie. Voor één van deze milieuaspecten is het activiteitenbesluit dit jaar aangescherpt.


Milieumanagement en energiebesparings- en informatieplicht?

Dit aspect betreft het ‘doelmatig gebruik voor energie.’ Voor alle organisaties die onder het activiteitenbesluit vallen, geldt een lijst van erkende maatregelen voor energiebesparing (EML). Elke organisatie moet aan de hand van deze lijst nagaan welke energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen. Het activiteitenbesluit legt daarmee een  energiebesparingsplicht op aan bedrijven. Voor zover niets nieuw. Begin 2019 is daar de informatieplicht bij bijgekomen. Dat is nieuw. Deze informatieplicht verplicht uw organisatie om elke vier jaar te melden welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zijn hierin verplicht te noemen.


Voor wanneer moet ik de informatie hebben doorgegeven?

Als voor uw organisatie de zorgplicht van toepassing is, dan geldt de rapportageplicht voor 1 juli 2019 met betrekking tot energiebesparingsmaatregelen. Omdat deze regeling vrij recent is doorgevoerd, zijn veel organisaties hier nog onvoldoende van op de hoogte en hebben nog maar een kleine maand de tijd om dit regelen.


Voor welke organisaties geldt deze informatieplicht?

Niet voor alle organisaties geldt deze informatieplicht. Als uw organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruikt dan geldt deze verplichting.
Heeft u een energieaudit afgerond op grond van de EED (Energy Efficiency Directive)? Ook dan is de informatieplicht voor uw organisatie van toepassing. De rapportage hoeft dan niet voor 1 juli 2019 plaats te vinden, maar er is dan uitstel tot aan 5 december 2019.


Voor welke organisaties geldt een uitzondering?

Uitgezonderd zijn organisaties met een WABO vergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en deelnemers aan het ETS programma of het MJA. Deze organisaties zijn dus vrijgesteld van de informatieplicht. Binnen de programma’s die worden gevolgd zijn deze gegevens vaak al beschikbaar.


Waar vind ik het loket vinden om de informatie te melden?

Het doorgeven van de status van energiebesparende maatregelen kan worden gedaan in het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Kan ISO2HANDLE helpen te voldoen aan deze informatieplicht?

Zoals eerder aangegeven kan het implementeren van een milieumanagementsysteem helpen om tijdig in te springen op nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de milieuaspecten van uw organisatie waar zorgplicht op rust. ISO2HANDLE werkt met partners die thuis zijn in het goed inrichten van een milieumanagementsysteem én inventariseren van de relevante milieuaspecten. Met een goed werkend milieumanagementsysteem kan uw organisatie adequaat inspringen op deze nieuwe verplichting. Niet alleen met de signalering van deze nieuwe wetgeving, maar ook met een overzicht van reeds genomen of nog te nemen energiebesparingsmaatregelen, zodat de informatie snel kan worden verstrekt. Onze software helpt onze partners en klanten tijdig notificaties te geven en deze (energiebesparende) maatregelen vast te leggen.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze partners die u kunnen helpen met het inrichten van een milieumanagementsysteem of wilt u graag een demo aanvragen van onze software? Wij horen het graag!

Heeft u interesse in ISO2HANDLE? Vraag dan een gratis demo aan!

[addtoany]

Leave a comment

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies